Sklep internetowy bezhalogenowe.pl, działający pod adresem http://www.bezhalogenowe.pl    prowadzony jest przez przedsiębiorcę wykonującego w Polsce działalność gospodarczą pod nazwą straschu Elektro-Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (83-021) Przejazdowie przy ulicy Benzynowej 50, KRS: 0000216032, NIP: 9570890455, REGON: 193079687, czynny w godzinach od 8.00 do 16.00, adres poczty elektronicznej: kontakt@bezhalogenowe.pl . Adres polskiego Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna

Definicje: 

Sklep – sklep internetowy bezhalogenowe.pl, działający pod adresem http://www. bezhalogenowe.pl     prowadzony przez Sprzedawcę, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem sieci internet.

Klient –osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca zakupów w Sklepie. Sklep dokonuje sprzedaży wyłącznie na rzecz przedsiębiorców lub osób prowadzących działalność zawodową w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta określone w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz inne dane kontaktowe takie jak numer telefonu bądź adres podane przez Klienta, służącego do realizacji składanych zamówień.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży na rzecz konsumentów. 

Sprzedawca – straschu Elektro-Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Administrator danych osobowych – Sprzedawca - straschu Elektro-Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (83-021) Przejazdowie przy ulicy Benzynowej 50, KRS: 0000216032, NIP: 9570890455, REGON: 193079687

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktów oferowanych w Sklepie, określające rodzaj i liczbę produktów. 

Adres sklepu (miejsce sprzedaży) – ulica Benzynowa 50,  Przejazdowo. 

Firmy kurierskie - DPD Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (02-274) Warszawie przy ulicy Mineralnej 15, KRS 0000028368, REGON 012026421, NIP 5260204110 oraz 

TNT EXPRESS WORLDWIDE (POLAND)  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (03-236) Warszawie przy ulicy Annopol 19  KRS: 0000357766, NIP: 6342750606, REGON: 241612498.

Obszar obsługi – Sklep realizuje zamówienia Klientów zamieszkałych lub mających siedzibę na terytorium państw tworzących Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA).

 

§1 Przedmiot transakcji

 1. Przedmiotami sprzedaży są produkty przedstawione na witrynie internetowej http://www.bezhalogenowe.pl     
 2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, posiadają wymagane atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty i instrukcje obsługi. 
 3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są w złotych polskich. Dodatkowo Sklep może zamieszczać ceny w następujących walutach: euro, korona szwedzka, korona norweska, dolar amerykański i funt brytyjski. Klient dokonując zakupu wybiera walutę, w której dokona płatności. Jeżeli Klient korzysta ze środków lub narzędzi płatniczych rozliczanych w innych walutach przez bank lub instytucje finansową, Sklep naliczy cenę sprzedaży w walucie wskazanej przez Klienta, co jednak może wiązać się z obciążeniem Klienta w wyższej wysokości dokonanym przez bank lub instytucję finansową.
 4. Wiążąca, z uwzględnieniem ust. 3, dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. 
 5. Informacje zawarte na witrynie internetowej poczytuje się nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.
 6. Ceny podane w sklepie są cenami netto i trzeba doliczyć podatek od towarów i usług (VAT)  w stawce właściwej dla danego asortymentu, określonej w przepisach prawa. Sprzedawca udziela Klientowi informacji o stawkach VAT. 
 7. Klient zobowiązany jest do uiszczenia ceny sprzedaży powiększonej o podatek od towarów i usług oraz koszty dostawy określone w cenniku lub uzgodnione indywidualnie. 

 

§2 Przyjmowanie zamówień

 1. 1.Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie http://www.bezhalogenowe.pl    
 2. Zamówienia na towary znajdujące się w sklepie można składać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronie. 
 3. Klient, składając zamówienie, zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży zamawianych towarów.
 4. W zamówieniu Klient dokonuje: 
  1. wyboru zamawianych towarów,
  2. wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
  3. wyboru sposobu płatności.

5. Po dokonaniu Zamówienia, Klient  otrzymuje wiadomości e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu i zawierający ostateczny przedmiot Zamówienia, potwierdzający wszystkie istotne elementy Zamówienia.

6. E-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Zamówienia. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty. Sklep niezwłocznie informuje Klienta o okolicznościach odmowy lub w/w ograniczeń.

7. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie sprawy i podejmuje decyzje o dalszym sposobie postępowania, w szczególności określa czy jego wolą jest częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia.

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

9. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, wysyłana na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu zamówienia. Faktury i inne dokumenty wystawiane są zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Klient dokonując zamówienia wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej. 

10. Do umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem stosuje się prawo polskie.

11. Do relacji między Klientem a Sprzedawcą nie mają zastosowania przepisy art. 66¹ § 1 i § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz pozostałe przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zawierania umów za pomocą poczty elektronicznej albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość.

 

§3 Istotne elementy zamówienia

1. Potwierdzenie istotnych elementów Zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 5 zawiera informacje o: 

1) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem jego przedmiotu oraz sposobu porozumiewania się z Klientem

2) Sprzedawcy

3) adresie Sprzedawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu 

4) łącznej cenie wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach

5) sposobie i terminie zapłaty.

2. Na mocy niniejszego regulaminu wyłączona jest odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu rękojmi. 

 

§4 Czas realizacji zamówienia i warunki dostawy

1.   Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 5 dni roboczych w przypadku dostawy na obszarze Polski oraz od 5 do 10 dni roboczych w przypadku dostawy na obszarze innych państw. Jest to czas liczony od dnia następującego po dniu otrzymania przez Sprzedawcę całości zapłaty za Zamówienie do dnia przekazania przesyłki Firmie Kurierskiej realizującej wybraną przez klienta dostawę.

2.  Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Firmy Kurierskiej. 

3.   Koszt przesyłki jest każdorazowo doliczany do zamówienia. 

4.   Przesyłka jest przesyłana na adres wskazany w zamówieniu. 

5. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej Firmie Kurierskiej przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

6. Klient składając Zamówienie akceptuje zasady działania Firmy Kurierskiej opisane w jej regulaminach. Sprzedawca informuje Klienta o cennie dostawy. 

 

§5 Tryb postępowania reklamacyjnego

1.    Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła i  są oryginalne w tym znaczeniu, że pochodzą od producentów, którzy są wskazani w opisach towarów zamieszczonych na stronie www.bezhalogenowe.pl

2.   Jeżeli towar jest objęty gwarancją jakości producenta, Sklep informuje o warunkach gwarancji w sposób umożliwiający zapoznanie się z warunkami gwarancji przed złożeniem zamówienia. 

3.  Sklep nie udziela na sprzedawany asortyment dodatkowej gwarancji. 

4. Klient może złożyć reklamację niezgodności opisu towaru z jego właściwościami przedstawionymi na stronie http://www.bezhalogenowe.pl albo reklamację dotyczącą niewykonania przez Sprzedawcę obowiązków określonych w niniejszym regulaminie. Reklamacje można wysyłać na adres: kontakt@bezhalogenowe.pl

5.  Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 roboczych. Po ich rozpoznaniu przedstawiane jest Klientowi stanowisko Sklepu w przedmiocie reklamacji. 

 

§6 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca oraz informacje o usługach

1. Rekomendowane wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca są dla Klienta następujące: 

1) połączenie z siecią internet, 

2) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) 

3) program Adobe Reader – bezpłatny program firmy Adobe Systems, służący do czytania publikacji elektronicznych w formacie PDF (Portable Document Format)

4) system antywirusowy. 

2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności zakazuje się dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Sprzedawcy danych powodujących zachwianie pracy lub powodujących przeciążenie systemów teleinformatycznych Sprzedawcy, a także danych naruszających dobra osób trzecich, ogólne normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3 W wyjątkowych okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego Sprzedawca będzie mieć prawo do ograniczenia lub zaprzestania świadczenia sprzedaży w Sklepie bez wcześniejszego opublikowania na ten temat informacji.

 

§7 Polityka prywatności i dane osobowe

 1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na założenie Konta Klienta i zapisanie danych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sklep może weryfikować dane Klienta w publicznych rejestrach i modyfikować je zgodnie z danymi z tych rejestrów w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa dokumentów, w tym faktur wystawianych przez Sklep. 
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb Sprzedawcy, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie  ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych..
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. W przypadku złożenia przez klienta wniosku o zaprzestanie wykorzystywania danych ponowne złożenie zamówienia przez Klienta wymaga ponownego założenia Konta Klienta. 
 4. Składając zamówienie Klient zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych w zamówieniu danych przez Sklep w celach administracyjnych służących realizacji zamówienia oraz rachunkowych i statystycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. 
 5. Ponadto w przypadku podania danych osobowych Klient może wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie tych danych w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę.

 

§8 Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.  
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązujące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej. 
 3. Korzystający ze Sklepu występuje w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada w świetle obowiązującego prawa pełnomocnictwo, zaś reprezentowany akceptuje czynności podjęte w jego imieniu. Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność za działania bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic. 
 4. Zabrania się dokonywania zapytań oraz zakupów z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa oraz dokonywanie zapytań oraz zakupów przy użyciu nazw osób prawnych lub innych podmiotów przez osoby nie mające umocowania do występowania w imieniu tych podmiotów. 
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22 października 2018 roku. 
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.